O PROJEKTU

Český historický atlas je projektem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury, identifikační číslo DG16P02H010, na léta 2016‒2020. Navazuje na spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové historické kartografie, realizované v rámci Akademického atlasu českých dějin (2014, 2016; oceněný mimo jiné Magnesií Literou, udělenou roku 2015) a dalších historickokartografických prací. Hlásí se k Prioritám VaVaI (Výzkumu, vývoje a inovací) 3.2 Národní, regionální a lokální identita a tradice a 3.2.1 Znalosti historie jako předpoklad uchovávání a pěstování národní, regionální a lokální identity, paměti a tradice v národním kontextu.

V rámci projektu byly realizovány především tyto dva zásadní výsledky: Elektronický mapový portálTištěný historický atlas
Oba soubory map doplňují textové komentáře a vyobrazení. V rámci projektu byly uspořádány workshopy k teoreticko-metodologickým problémům tvorby a zveřejňování historických map, členové týmů publikovali řadu studií a účastnili se odborných konferencí k tématu atlasové kartografie, tištěné i elektronické.

Elektronický mapový portál

Elektronický mapový portál Český historický atlas, věnovaný českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech, vytvořený jako webová mapová aplikace s využitím nejmodernějších technologií GIS. Otevírá odborné i široké veřejnosti, žákům a studentům, nestandardní, v České republice dosud nerealizovaný přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím elektronické historické kartografie. Elektronické historické atlasy, přístupné na internetu, jsou veřejností v České republice vysoce žádané. Přesto zatím bylo možné využívat jen internetové atlasy zahraniční, které informují o českých a československých dějinách velmi povšechně a často zkresleně, případně dílčí historické mapy mnohdy laických autorů, obsahující řadu rozporuplných údajů. Portál Český historický atlas prezentuje historické vědy v kontextu moderní kartografie, přispívá k uchování národní paměti a k formování historického vědomí společnosti.
Tiráž

Tištěný historický atlas

Tištěný Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Praha 2019. Obsahuje historické mapy s historicky významnými a celospolečensky atraktivními tématy, zejména k období 20. století, prohlubujícími obsah Akademického atlasu českých dějin s důrazem na dosud nezpracovanou problematiku. Dějiny 20. století v mnoha případech prolínají do současnosti jako součást historické a kolektivní paměti. Dotýkají se žijících osob nebo připomínají zkušenosti, předávané pamětníky napříč generacemi. Atlas předkládá kartograficky ztvárněné historické události, které stále oslovují odbornou i širší laickou veřejnost. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i syntetické mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým. Základem tištěného atlasu se stala mapa se specializovaným obsahem (Nmap) s názvem Soubor dějepisných map k českým dějinám 20. století.

FAKTA

Fakta o mapovém portálu

162

Map

42

Mapových aplikací

279

Obrázových příloh

8

kapitol

Autorský tým

Za atlasem stojí přední čeští a slovenští odborníci na historické vědy a kartografii