ČHA


 

Tiráž

Elektronický mapový portál Český historický atlas (http://ceskyhistorickyatlas.cz)

Kontaktní email pro otázky, připomínky a návrhy: ceskyhistorickyatlas@gmail.com

Elektronický mapový portál Český historický atlas byl vytvořen v rámci řešení projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury, identifikační číslo DG16P02H010, 2016‒2020. (http://peso.fsv.cvut.cz/naki/cha/index.html)

Mapy, texty včetně překladů a vyobrazení jsou na elektronickém mapovém portálu Český historický atlas zpřístupněny se souhlasem autorů a dalších soukromých i právnických osob.

Doprovodný obrazový materiál (staré mapy, fotografie atd.) je opatřen vodoznaky příslušné instituce, které je chrání před nekontrolovaným šířením na internetu.

Mapy ze sbírky Historického ústavu AV ČR skenoval Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby, v rámci projektu NAKI I Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů, 2011-2015, DF11P01OVV021 (spolu s Historickým ústavem AV ČR).

V případě nekomerčního využití map z webového portálu Český historický atlas (pro účely výuky, publikování atd.) je uživatel povinen uvést citaci zdroje ve formátu Elektronický mapový portál Český historický atlas (https://ceskyhistorickyatlas.cz), 2020. V případě zájmu o komerční využití kontaktujte autory portálu.

Koncepce, struktura, kartografie:

Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Vědecká a výkonná redakce:

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Pavel Seemann, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)


Webdesign a tvorba mapových aplikací:

Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Viktor Levitus


Zpracování map a textů pro digitální atlas:

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
JUDr. Daniela Králíková (Němečková), Ph.D. (Právnická fakulta UK, Praha)
Ing. Jiří Krejčí (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)


Mapové legendy:

Mgr. Martina Jílková
Ing. Darina Kratochvílová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)


Příprava map pro digitální atlas:

Bc. Denisa Beliančinová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Adriana Brezničanová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. Petra Hejduková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Ing. et Mgr. Lucie Kučerová
Ing. Darina Kratochvílová (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Josef Münzberger (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Monika Talapková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Svetlana Usik (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Bc. Zuzana Vaňková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)


Lektorovali:

prof. RNDr. Peter Chrastina, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Mgr. Jan Ptáček (Kartografie, a. s., Praha)


Seznam autorů (návrhy map, texty, výběr vyobrazení):

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Kateřina Bobková‑Valentová, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
PhDr. Jaroslav Boubín, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
PhDr. Pavel Cibulka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Filozofická fakulta OU, Ostrava)
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Bc. Miroslav Herold, Ph.D., Lic. (Rezidence Tovaryšstva Ježíšova Olomouc)
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. (Moravská zemská knihovna v Brně)
Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D., (Filozofická fakulta OU, Ostrava)
Mgr. Petra Jílková (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
Prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Ph.D. (Instytut Historii im. Tadeusza Manteufla PAN, Warszawa)
JUDr. Daniela Králíková (Němečková), Ph.D. (Právnická fakulta UK, Praha)
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem)
PhDr. Pavel Kůrka, Th.D., Praha
RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. †
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Jitka Močičková (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Bc. Jiří Padevět (Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Daniel Paluba (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Mgr. Daniel Polakovič, Židovské muzeum v Praze
PhDr. Miloslav Polívka, CSc., Praha
Ing. Pavel Seemann, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. Praha)
Ing. Petr Soukup, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
RNDr. Jaroslav Synek, Praha
RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice)
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. Praha)
PhDr. Robert Šimůnek Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
Ing. Růžena Zimová, Ph.D. (Fakulta stavební, ČVUT v Praze)
doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha)

Studentky a studenti Fakulty stavební, katedry geomatiky, ČVUT v Praze:
Bc. Richard Boukal
Bc. Vojtěch Cehák
Bc. Marek Fáber
Bc. Kristýna Ledecká
Bc. Lucie Stará
Bc. Zuzana Vaňková

Překlad textů do angličtiny:

Miroslav Košek


Doprovodný obrazový materiál poskytli:

Instituce a organizace:
Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.
Česká tisková kancelář
Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Moravská zemská knihovna
Národní archiv České republiky
Schweizerisches Rotes Kreuz
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv
Wikimedia Commons


Jednotlivci:
Doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Ing. arch. Václav Fanta, Ph.D.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Ing. Günter Fiedler
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
Ing. Marcela Havelková
Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
RNDr. Jiří Martínek, PhD.
Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
RNDr. Jaroslav Synek
PhDr. RNDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. DSc.
Dana Vondrášková
Pavel Vychodil


Vodoznaky na obrazovém materiálu, instituce a organizace:

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. - ARÚ AV ČR
Česká tisková kancelář - ČTK
Historický ústav AV ČR, v.v.i. - HÚ AV ČR
Moravská zemská knihovna - MZK
Národní archiv České republiky - NA ČR
Schweizerisches Rotes Kreuz - SchRK
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv - VÚA–VHA
Wikimedia Commons - WikC


© Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha, 2020
© České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky, Praha, 2020